Metro de Barcelona: trenes serie 8000
Metro de Barcelona: trenes serie 8000

Metro de Barcelona: trenes serie 8000

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 8000


Idioma / Language >

Els trens de la sèrie 8000 són 24 trens de 5 cotxes destinats a la línia L1 del metro de Barcelona. Formen part de la línia de models Metropolis d'Alstom, qui es va encarregar de la seva construcció a la planta de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona).

La seva tasca va ser reemplaçar els trens de la sèrie 4000, retirats prematurament per l'existència d'amiant en la seva construcció.

Els trens 8000 van ser incorporats a la xarxa de Barcelona entre 2023 i 2024. Representen un salt significatiu en termes de sistemes d'informació, sostenibilitat i accessibilitat respecte a les sèries anteriors.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 8000
Presentació de les primeres unitats de 7000 (esquerra) i 8000 (dreta) a la fàbrica d'Alstom de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Any 2022. Es pot observar com l'esquema de pintura adoptat va ser el del 7000 per ambdues sèries.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 8000

 

Aquests trens formen part del programa més ambiciós de renovació de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), amb una inversió total de 318,85 milions d'euros per un total de 50 unitats, que també inclouen els trens de la sèrie 7000 per a la línia L3.

Des d'un punt de vista tècnic, la sèrie 8000 destaca per la seva avançada configuració i disseny. Cada tren està compost per cinc cotxes, incloent dos cotxes motors amb cabina (MA1 i MA2), dos cotxes motors sense cabina (MB1 i MB2) i un cotxe remolc (R).

El seu ample de via de 1.674 mm (només aptes per a la L1). La seva tensió elèctrica nominal de funcionament de 1.500 Vcc. Cada tren està equipat amb quatre pantògrafs, situats en cada cotxe motor, el que garanteix una alimentació elèctrica constant i fiable durant la seva operació. La velocitat màxima que poden assolir és de 80 km/h, adequada per a l'entorn urbà en el qual operen.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 8000
Sèrie 8000 a l'estació de La Sagrera L1 (Barcelona). Juliol de 2024.


Els trens de la sèrie 8000 tenen una tara de 160.401 kg per a la composició sencera, i una capacitat màxima de 1.488 persones, incloent 108 seients i espai específic per a quatre passatgers en cadires de rodes. Cada tren compta amb 20 portes de doble fulla per costat, dissenyades per facilitar un flux ràpid i eficient de passatgers.

Els trens estan equipats amb múltiples pantalles digitals i càmeres de videovigilància en temps real, que ofereixen informació actualitzada i augmenten la seguretat a bord. A més, els passatgers poden gaudir de ports USB per carregar dispositius mòbils, un afegit que reflecteix l'adaptació de TMB a les necessitats contemporànies de connectivitat.

 

Metro de Barcelona: trens sèrie 8000
Placa interior que mostra el constructor i el model.

 

Pel que fa a l'accessibilitat, els trens de la sèrie 8000 han estat dissenyats sense barreres verticals davant de les portes accessibles, facilitant l'accés a persones amb cadires de rodes. Els passadissos i les portes són més amplis i estan senyalitzats en color vermell per oferir un major contrast amb els laterals blancs, millorant així la visibilitat per a persones amb discapacitat visual. A més, el primer i l'últim cotxe de cada tren estan equipats amb un sistema de bucle d'inducció magnètica, que millora la comunicació per a persones amb implants coclears.

La seva estructura lleugera i el baix consum energètic no només redueixen l'impacte ambiental, sinó que també asseguren una operació més econòmica i eficient. A més, els trens estan equipats amb tecnologies avançades per a la filtració d'aire i la reducció del soroll.

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
ConstructorAlstom
Any de construcció2022 - 2023
Trens construïts24 unitats
Composició5 cotxes: MA1 + MB1 + R + MB2 + MA2
Tipus de cotxesMA: cotxe motor amb cabina
MB: cotxe motor sense cabina
R: remolc
Ample de via1.674 mm
Tensió nominal de funcionament1.500 Vcc
Alimentació4 pantògrafs (1 a cada cotxe motor)
Velocitat màxima en servei80 km/h
Tara composició 5 cotxes160.401 kg
Portes d'accés per costat20 portes de doble fulla
Capacitat de cada composició de 5 cotxes1.488 persones
Seients per composició de 5 cotxes108 places (20 reservades a col·lectius amb necessitats específiques, 4 a cada cotxe)
Places per a cadires de rodes per tren4 (2 a cada extrem del tren)

Los trenes de la serie 8000 son 24 trenes de 5 coches destinados a la línea L1 del metro de Barcelona. Forman parte de la línea de modelos Metropolis de Alstom, quien se encargó de su construcción en la planta de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona).

Su cometido fue reemplazar los trenes de la serie 4000, retirados prematuramente por la existencia de amianto en su construcción.

Los trenes 8000 fueron incorporados a la red de Barcelona entre 2023 y 2024. Representan un salto significativo en términos de sistemas de información, sostenibilidad y accesibilidad respecto a las anteriores series.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 8000
Presentación de las primeras unidades de 7000 (izquierda) y 8000 (derecha) en la fábrica de Alstom de Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Año 2022. Puede observarse cómo el esquema de pintura adoptado fue el del 7000 para ambas series.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 8000

 

Estos trenes forman parte del programa más ambicioso de renovación de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), con una inversión total de 318,85 millones de euros para un total de 50 unidades, que también incluyen los trenes de la serie 7000 para la línea L3.

Desde un punto de vista técnico, la serie 8000 destaca por su avanzada configuración y diseño. Cada tren está compuesto por cinco coches, incluyendo dos coches motores con cabina (MA1 y MA2), dos coches motores sin cabina (MB1 y MB2) y un coche remolque (R).

Su ancho de vía de 1.674 mm (sólo aptos para la L1). Su tensión eléctrica nominal de funcionamiento de 1.500 Vcc. Cada tren está equipado con cuatro pantógrafos, situados en cada coche motor, lo que garantiza una alimentación eléctrica constante y fiable durante su operación. La velocidad máxima que pueden alcanzar es de 80 km/h, adecuada para el entorno urbano en el que operan.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 8000
Serie 8000 en la estación de La Sagrera L1 (Barcelona). Julio de 2024.


Los trenes de la serie 8000 tienen una tara de 160.401 kg para la composición entera, y una capacidad máxima de 1.488 personas, incluyendo 108 asientos y espacio específico para cuatro pasajeros en sillas de ruedas. Cada tren cuenta con 20 puertas de doble hoja por lado, diseñadas para facilitar un flujo rápido y eficiente de pasajeros.

Los trenes están equipados con múltiples pantallas digitales y cámaras de videovigilancia en tiempo real, que ofrecen información actualizada y aumentan la seguridad a bordo. Además, los pasajeros pueden disfrutar de puertos USB para cargar dispositivos móviles, un añadido que refleja la adaptación de TMB a las necesidades contemporáneas de conectividad.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 8000
Placa interior que muestra constructor y modelo.

 

En cuanto a la accesibilidad, los trenes de la serie 8000 han sido diseñados sin barreras verticales frente a las puertas accesibles, facilitando el acceso a personas con sillas de ruedas. Los pasillos y las puertas son más amplios y están señalizados en color rojo para ofrecer un mayor contraste con los laterales blancos, mejorando así la visibilidad para personas con discapacidad visual. Además, el primer y último coche de cada tren están equipados con un sistema de bucle de inducción magnética, que mejora la comunicación para personas con implantes cocleares.

Su estructura ligera y el bajo consumo energético no solo reducen el impacto ambiental, sino que también aseguran una operación más económica y eficiente. Además, los trenes están equipados con tecnologías avanzadas para la filtración de aire y la reducción del ruido.

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ConstructorAlstom
Año de construcción2022 - 2023
Trenes construidos24 unidades
Composición5 coches: MA1 + MB1 + R + MB2 + MA2
Tipos de cochesMA: coche motor con cabina
MB: coche motor sin cabina
R: remolque
Ancho de vía1.674 mm
Tensión nominal de funcionamiento1.500 Vcc
Alimentación4 pantógrafos (1 en cada coche motor)
Velocidad máxima en servicio80 km/h
Tara composición 5 coches160.401 kg
Puertas de acceso por lado20 puertas de doble hoja
Capacidad de cada composición de 5 coches1.488 personas
Asientos por composición de 5 coches108 plazas (20 reservadas a colectivos con necesidades específicas, 4 en cada coche)
Plazas para sillas de ruedas por tren4 (2 en cada extremo del tren)

The 8000 series trains are 24 trains with 5 cars intended for the L1 line of the Barcelona metro. They are part of the Metropolis model line by Alstom, who were responsible for their construction at the Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona) plant.

Their purpose was to replace the 4000 series trains, prematurely retired due to the presence of asbestos in their construction.

The 8000 series trains were incorporated into the Barcelona network between 2023 and 2024. They represent a significant leap in terms of information systems, sustainability, and accessibility compared to previous series.

 

Metro de Barcelona: 8000 series trains
Presentation of the first 7000 (left) and 8000 (right) units at the Alstom factory in Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona). Year 2022. It can be seen that the paint scheme adopted was that of the 7000 for both series.

 

Metro de Barcelona: 8000 series trains

 

These trains are part of the most ambitious fleet renewal program of Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), with a total investment of 318.85 million euros for a total of 50 units, which also include the 7000 series trains for the L3 line.

From a technical point of view, the 8000 series stands out for its advanced configuration and design. Each train is composed of five cars, including two motor cars with a cab (MA1 and MA2), two motor cars without a cab (MB1 and MB2), and one trailer car (R).

Its track gauge is 1,674 mm (only suitable for L1). Its nominal operating electrical voltage is 1,500 Vdc. Each train is equipped with four pantographs, located on each motor car, which ensures a constant and reliable electrical supply during its operation. The maximum speed they can reach is 80 km/h, suitable for the urban environment in which they operate.

 

Metro de Barcelona: 8000 series trains
8000 series at La Sagrera L1 station (Barcelona). July 2024.


The 8000 series trains have an unladen weight of 160,401 kg for the entire composition, and a maximum capacity of 1,488 people, including 108 seats and specific space for four passengers in wheelchairs. Each train has 20 double-leaf doors per side, designed to facilitate a fast and efficient flow of passengers.

The trains are equipped with multiple digital screens and real-time surveillance cameras, which provide updated information and enhance on-board security. In addition, passengers can enjoy USB ports to charge mobile devices, a feature that reflects TMB's adaptation to contemporary connectivity needs.

 

Metro de Barcelona: 8000 series trains
Interior plaque showing manufacturer and model.

 

Regarding accessibility, the 8000 series trains have been designed without vertical barriers in front of accessible doors, facilitating access for people in wheelchairs. The aisles and doors are wider and marked in red to provide greater contrast with the white sides, thus improving visibility for visually impaired people. In addition, the first and last car of each train are equipped with a magnetic induction loop system, which improves communication for people with cochlear implants.

Their lightweight structure and low energy consumption not only reduce environmental impact but also ensure more economical and efficient operation. Additionally, the trains are equipped with advanced air filtration and noise reduction technologies.

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS
ManufacturerAlstom
Year of construction2022 - 2023
Trains built24 units
Composition5 cars: MA1 + MB1 + R + MB2 + MA2
Types of carsMA: motor car with cab
MB: motor car without cab
R: trailer
Track gauge1,674 mm
Nominal operating voltage1,500 Vdc
Power supply4 pantographs (1 on each motor car)
Maximum operating speed80 km/h
Unladen weight of 5-car composition160,401 kg
Access doors per side20 double-leaf doors
Capacity of each 5-car composition1,488 people
Seats per 5-car composition108 seats (20 reserved for specific needs groups, 4 in each car)
Wheelchair spaces per train4 (2 at each end of the train)