Metro de Barcelona: trenes serie 500
Metro de Barcelona: trenes serie 500

Metro de Barcelona: trenes serie 500

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 500

Idioma / Language >


Els trens de la sèrie 500 consisteixen únicament en tres unitats, formades per dos cotxes cadascuna, amb els números 501-502-503-504-505 i 506. Els trens són curts, a causa de la poca distància que existeix entre les estacions de la línia 11.

Els cotxes són pràcticament idèntics als de les sèrie 2000 i sèrie 2100, amb detalls que els diferencien, com els colors dels seients, de color vermell.

Cada un dels cotxes disposa d'una cabina de conducció en un dels seus extrems, mentre que ambdós cotxes es troben units per un passadís diàfan articulat.

Malgrat comptar amb cabines de conducció, l'explotació d'aquestes unitats es realitza sense conductor, de forma automàtica. Durant els primers anys de servei, no obstant això, es realitzava conducció manual en la part del trajecte més propera a l'estació de Trinitat Nova.

 


CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS
ConstruccióAlstom, CAF i Mitsubishi
Equips elèctricsAlstom Onix 1.500 VVVF per IGBTs 3.300
Unitats construïdes6
ComposicióMc-Mc
Any recepció2003
Numeració501 a 506
Presa de correntPantògraf (catenària rígida)
Motors4 motors tipus 4 LMA 1650
Potència4 x 140 KW (560 KW)
Longitud total de la composició 2 cotxes34.430 mm
Amplada de la caixa2.710 mm
Amplada de via1.435 mm
Il·luminació interiorTubs fluorescents
Capacitat de viatgers total composició 2 cotxes340
VentilacióAire condicionat
Senyalització portesLlums de tancament i avís sonor
Sistemes d'informacióMegafonia amb anunci d'estacions. Representació de línia amb leds indicadors de posició

Los trenes de la serie 500, consisten únicamente en tres unidades, formadas por dos coches cada una, con los números 501-502-503-504-505 i 506. Los trenes son cortos, debido a la poca distancia que existe entre las estaciones de la línea 11.

Los coches son prácticamente idénticos a los de las serie 2000 y serie 2100, con detalles que los diferencian, como los colores de los asientos, de color rojo.

Cada uno de los coches dispone de una cabina de conducción en uno de sus extremos, mientras que ambos coches se encuentran unidos por un pasadizo diáfano articulado.

A pesar de contar con cabinas de conducción, la explotación de estas unidades se realiza sin conductor, de forma automática. Durante los primeros años de servicio, no obstante, se realizaba conducción manual en la parte del trayecto más cercana a la estación de Trinitat Nova.

 


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
ConstrucciónAlstom, CAF y Mitsubishi
Equipos eléctricosAlstom Onix 1.500 VVVF por IGBTs 3.300
Unidades construidas6
ComposiciónMc-Mc
Año recepción2003
Numeración501 a 506
Toma de corrientePantógrafo (catenaria rígida)
Motores4 motores tipo 4 LMA 1650
Potencia4 x 140 KW (560 KW)
Longitud total de la composición 2 coches34.430 mm
Ancho de la caja2.710 mm
Ancho de vía1.435 mm
Iluminación interiorTubos fluorescentes
Capacidad de viajeros total composición 2 coches340
VentilaciónAire acondicionado
Señalización puertasLuces de cierre y aviso sonoro
Sistemas de informaciónMegafonía con anuncio de estaciones. Representación de línea con leds indicadores de posición

The trains of the 500 series consist of only three units, each formed by two cars, with the numbers 501-502-503-504-505 and 506. The trains are short due to the short distance between the stations on line 11.

The cars are practically identical to those of the 2000 series and 2100 series, with distinguishing details such as the seat colors, which are red.

Each of the cars has a driver's cab at one end, while both cars are connected by an articulated open passageway.

Despite having driver's cabs, the operation of these units is driverless, performed automatically. However, during the first years of service, manual driving was carried out in the part of the route closest to Trinitat Nova station.

 


MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS
ConstructionAlstom, CAF, and Mitsubishi
Electrical equipmentAlstom Onix 1,500 VVVF with IGBTs 3,300
Units built6
CompositionMc-Mc
Reception year2003
Numbering501 to 506
Power supplyPantograph (rigid catenary)
Motors4 motors type 4 LMA 1650
Power4 x 140 KW (560 KW)
Total length of 2-car composition34,430 mm
Body width2,710 mm
Track gauge1,435 mm
Interior lightingFluorescent tubes
Total passenger capacity of 2-car composition340
VentilationAir conditioning
Door signalingClosing lights and audible warning
Information systemsPublic address system with station announcements. Line representation with position indicator LEDs

Fotografías de los trenes de la serie 500