Metro de Barcelona: trenes serie 300 C
Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

Inicio --> Metro de Barcelona: material móvil --> Serie 300 C


Idioma / Language >

Els trens de la sèrie 300C del Metro de Barcelona, van ser dissenyats com una evolució dels cotxes del tipus B. 

Considerat el darrer model de material del Gran Metro, la sèrie 300C constituïa unevolució del material mòbil de la sèrie 300B. Inicialment, la sèrie 300C estava formada per un total de 18 cotxes motors (números 341-358) i 24 remolcs (núms. R 341-364).

Els primers trens de la sèrie 300C van començar a operar a la línia 3 i, més tard, a la línia 5. Aquests trens van contribuir a millorar la capacitat i l'eficiència del transport públic de Barcelona, permetent una major freqüència de servei i una millor comoditat per als passatgers. Amb el temps, van ser redistribuïts per operar a altres línies, com la línia 4, en funció de les necessitats operatives.

Les subsèries de la sèrie 300C

Tot i ser un model unificat, es podria dividir en cinc subsèries segons els seus orígens:

 • Tipus 1: construïts per Macosa els anys 1962-63, comprenia sis remolcs (núms. R 341-346) adquirits per aparellar els trens existents a la línia 3. Inicialment, aquests remolcs van tenir els números 3451-3456 fins al 1964, quan es va implementar una nova numeració.
 • Tipus 2: fabricats per Macosa els anys 1966-67, comprenia sis cotxes motors (núms. 341-346) adquirits per la prolongació de la línia 3 des de Liceu cap a Drassanes i Paral·lel. Aquests cotxes van ser essencials per a l'expansió de la xarxa de metro en aquell període.
 • Tipus 3: subministrats per Macosa els anys 1969-70 i comprenia dotze cotxes motors (núms. 347-358) destinats a l'explotació del primer tram (Collblanc-Diagonal) de la nova línia 5. Aquests cotxes van ser clau per a la inauguració i funcionament inicial de la línia.
 • Tipus 4: lliurats també per Macosa els anys 1969-70, comprenia divuit remolcs (núms. R 347-364) adquirits per formar trens a les línies 3 i 5 amb els cotxes motors homònims. Tot i que inicialment es va planificar formar trens purs, a la pràctica això no es va portar a terme.
 • Tipus 5: van ser únicament dos cotxes motors (núms. 359 i 360) construïts el 1983 a partir dels antics remolcs núms. R-343 i R-346.

Característiques principals

Els cotxes motors de la sèrie 300C eren del tipus Bo-Bo amb dos bogies Brill tipus 68E2M i rodes de 838 mm de diàmetre. Pesaven 38.580 kg en buit i 52.100 kg en servei, podent transportar 208 viatgers (18 asseguts i 190 de peu).

Cada cotxe disposava de quatre motors de tracció Brown Boveri tipus GDTM-0400 de 125 HP (92 kW) de potència i equips elèctrics General Electric amb dues controls tipus PC-103. La presa de corrent es feia per un sol pantògraf. Tenien tres tipus de fre: mecànic, d'aire comprimit automàtic regulat per un compressor G.E. tipus CP-28, i elèctric d'emergència.

Els enganxalls eren dels models unificats al G.M.B. (els primers amb Van Dorn i els altres amb Tomlinson) i portaven un cable complementari de seguretat. La carrosseria era totalment metàl·lica amb quatre portes dobles d'accionament electropneumàtic a cada lateral, tres finestres centrals de doble fulla tipus Young i dues finestres als extrems.

Als testers, hi havia una porta central d'intercomunicació i dues grans finestres fixes, a més de dos fars i dos llums superiors de situació i una reixa frontal de ventilació similar a la utilitzada als cotxes del Metropolità Transversal.

L'interior estava decorat de color verd clar als laterals i blanc al sostre, amb 18 seients d'acer i alumini anoditzat col·locats segons la disposició 2+1 alternada, i il·luminació mitjançant cinc fluorescents.

Les dues cabines de conducció ocupaven la major part dels testers i disposaven de dues portes (una interior i l'altra exterior) d'intercomunicació.

Els remolcs eren pràcticament idèntics als cotxes motors, amb les úniques diferències de no disposar dels equips de tracció, el seu pes en buit (20.360 kg) i en servei (33.380 kg), la utilització d'un model diferent de bogie (Brill tipus 68E2R), tenir una sola cabina de conducció ubicada bé al tester costat muntanya (línia 3) o bé al costat est (línia 5), i disposar de fars només en aquest darrer tester.

Existien algunes diferències entre els dos tipus de remolcs, com el format de la cabina de conducció (petita al tipus 1 i mitjana al tipus 4), la inexistència de finestres als extrems dels laterals (tipus 1) o la il·luminació del seu interior amb fluorescents vistos (tipus 1) o amb pantalles (tipus 4).

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Evolució i modificacions de la sèrie 300C

Al llarg de la seva vida útil, els trens de la sèrie 300C van sofrir nombroses modificacions com la instal·lació de sistemes de frens més avançats, millores en la il·luminació i la substitució d'equips elèctrics per millorar l'eficiència energètica. A més, la unificació de les línies i l'expansió del metro van requerir adaptacions específiques, com la incorporació de fregadors de tercer carril.

Concretament aquesta va ser la evolució segons cada subsèrie:

 • Tipus 1: els sis remolcs del tipus 1 (núms. R 341-346) van prestar servei regular a la línia 3 fins que a finals dels anys setanta dos vehicles (núms. R-341 i R-344) van ser retirats a les cotxeres de Roquetes. El 1983, els núms. R-343 i R-346 van ser reconstruïts com els cotxes motors núms. 359 i 360 (tipus 5). Els cotxes núms. R-342 i R-345 van circular fins que a mitjans dels anys vuitanta van ser retirats de la circulació i enviats a Can Boixeres, on poc després serien desballestats conjuntament amb la resta de la sèrie.
 • Tipus 2: els sis cotxes motors del tipus 2 (núms. 341-346) van començar a circular per la línia 3 en composicions de dos o tres vehicles d'aquesta mateixa subsèrie. Els seus equips de connexió elèctrica (amb botonera) inicialment no permetien el seu acoblament amb la resta de les sèries. Més endavant, per permetre aquest acoblament, se'ls va instal·lar la mànega unificada, tot i que posteriorment aquesta es va restar obsoleta en instal·lar la botonera de connexió a tots els vehicles antics. A principis dels anys setanta, els cotxes números 345 i 346 van ser traslladats a la nova línia 5. El 1973, aquests dos cotxes i els quatre que encara circulaven per la línia 3 van ser dotats de fregadors de tercer carril i enviats a la nova línia 4. El 1982, en unificar-se les línies 3 i 3B, tots sis cotxes van retornar a la línia 3, on van prestar servei regular fins a mitjans d'aquella dècada, quan van ser retirats de la circulació i enviats a Can Boixeres, on després de romandre un temps apartats, van ser desballestats.
 • Tipus 3: els dotze cotxes motors del tipus 3 (núms. 347-358) van iniciar el servei a la línia 5 acoblats en sis trens de tres cotxes (dos motors i un remolc central). Posteriorment, també van circular en composicions de quatre cotxes (dos motors i dos remolcs). A partir de 1970, la seva funció va ser progressivament substituïda pels nous trens de la sèrie 1000. El 1973, els dotze cotxes van ser dotats de fregadors de tercer carril i enviats a la nova línia 4. Allí van prestar servei fins que el 1982, amb l'arribada dels darrers trens sèrie 1100 a la línia 4 provinents de la línia 3B, es va decidir concentrar tots els cotxes del tipus 300 a la línia 3. Els dotze cotxes van circular regularment fins que el 1987, amb l'arribada dels nous trens de la sèrie 3000, van ser retirats de la circulació. Poc després, van ser enviats a Can Boixeres, on tots serien desballestats.
 • Tipus 4: els divuit remolcs del tipus 4 (núms. R 347-364) van ser els vehicles amb una història més peculiar de tots els cotxes tipus 300. Inicialment, aquestes unitats s'havien adquirit per formar composicions estables amb els 18 cotxes motors (núms. 341-358). Es van assignar quatre remolcs a la línia 3 (núms. R 347-348 i R 360-361) i catorze a la línia 5 (núms. R 349-359 i R 362-364). Tot i això, el fet que a la línia 5 els trens fossin de tres cotxes (M-R-M) va determinar que la major part d'aquests vehicles restessin fora de servei diàriament. El 1973, sis cotxes van ser enviats a la cotxera de Diputació de Tranvías de Barcelona S.A. (núms. R 349-350, R-355, R-359 i R 362-363) i nou cotxes a la línia 4 (núms. R 351-354, R 356-358, R-361 (provinent de línia 3) i R-364). Aquests últims van funcionar regularment a la línia 4 fins a principis dels anys vuitanta, tot i que tres vehicles (núms. R-352, R-354 i R-357) també van ser traslladats a la cotxera de Diputació. Arran de la unificació de les línies 3 i 3B el 1982 i la conseqüent ampliació de serveis, es va produir una manca de material que va fer necessària la utilització de tots els vehicles disponibles. Poc després, tots els 18 remolcs van ser afectats a la línia 3, on prestarien servei fins a la seva substitució pels nous trens de la sèrie 3000. A partir d'aquell moment, tots els vehicles van ser apartats a Can Boixeres i es va procedir al seu desballestament.
 • Tipus 5: els dos cotxes motors del tipus 5 (núms. 359 i 360) van ser transformats el 1982-83 a partir de dos remolcs del tipus 1 (núms. R-343 i R-346). L'operació, que va ser realitzada als tallers de Lesseps, va consistir en la motorització d'aquests vehicles amb equips de reserva i bogies provinents de remolcs del tipus B. Aquest fet va determinar que presentessin certes diferències amb la resta dels cotxes motors, com tenir únicament una cabina de conducció ubicada al costat muntanya i no disposar de finestres als extrems dels laterals (només se'n va practicar una al lateral de la cabina de conducció). Ambdós cotxes van ser autoritzats a circular el 12 de maig de 1983 i a partir de llavors van funcionar regularment fins que el 1988 van ser retirats definitivament de la circulació i apartats a Can Boixeres.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Retirada

A mitjans dels anys vuitanta, amb l'arribada dels nous trens de la sèrie 3000, es va començar a planificar la retirada progressiva dels trens de la sèrie 300C. Aquest procés es va completar a finals de la dècada, quan tots els cotxes van ser retirats de la circulació i enviats a Can Boixeres per ser desballestats. Tot i la seva retirada, els trens de la sèrie 300C van deixar una empremta significativa en la història del metro de Barcelona, contribuint al seu desenvolupament i modernització.


Los trenes de la serie 300C del Metro de Barcelona fueron diseñados como una evolución de los coches del tipo B. 

Considerado el último modelo de material del Gran Metro, la serie 300C constituía una evolución del material móvil de la serie 300B. Inicialmente, la serie 300C estaba formada por un total de 18 coches motores (números 341-358) y 24 remolques (números R 341-364).

Los primeros trenes de la serie 300C comenzaron a operar en la línea 3 y, más tarde, en la línea 5. Estos trenes contribuyeron a mejorar la capacidad y la eficiencia del transporte público de Barcelona, permitiendo una mayor frecuencia de servicio y una mejor comodidad para los pasajeros. Con el tiempo, fueron redistribuidos para operar en otras líneas, como la línea 4, en función de las necesidades operativas.

Las subseries de la serie 300C

A pesar de ser un modelo unificado, se podría dividir en cinco subseries según sus orígenes:

 • Tipo 1: construidos por Macosa en los años 1962-63, comprendía seis remolques (números R 341-346) adquiridos para emparejar los trenes existentes en la línea 3. Inicialmente, estos remolques tenían los números 3451-3456 hasta 1964, cuando se implementó una nueva numeración.
 • Tipo 2: fabricados por Macosa en los años 1966-67, comprendía seis coches motores (números 341-346) adquiridos para la prolongación de la línea 3 desde Liceu hasta Drassanes y Paral·lel. Estos coches fueron esenciales para la expansión de la red de metro en ese período.
 • Tipo 3: suministrados por Macosa en los años 1969-70 y comprendía doce coches motores (números 347-358) destinados a la explotación del primer tramo (Collblanc-Diagonal) de la nueva línea 5. Estos coches fueron clave para la inauguración y funcionamiento inicial de la línea.
 • Tipo 4: entregados también por Macosa en los años 1969-70, comprendía dieciocho remolques (números R 347-364) adquiridos para formar trenes en las líneas 3 y 5 con los coches motores homónimos. Aunque inicialmente se planeó formar trenes puros, en la práctica esto no se llevó a cabo.
 • Tipo 5: fueron únicamente dos coches motores (números 359 y 360) construidos en 1983 a partir de los antiguos remolques números R-343 y R-346.

Características principales

Los coches motores de la serie 300C eran del tipo Bo-Bo con dos bogies Brill tipo 68E2M y ruedas de 838 mm de diámetro. Pesaban 38.580 kg en vacío y 52.100 kg en servicio, pudiendo transportar 208 pasajeros (18 sentados y 190 de pie).

Cada coche disponía de cuatro motores de tracción Brown Boveri tipo GDTM-0400 de 125 HP (92 kW) de potencia y equipos eléctricos General Electric con dos controles tipo PC-103. La toma de corriente se hacía por un solo pantógrafo. Tenían tres tipos de freno: mecánico, de aire comprimido automático regulado por un compresor G.E. tipo CP-28, y eléctrico de emergencia.

Los enganches eran de los modelos unificados en el G.M.B. (los primeros con Van Dorn y los otros con Tomlinson) y llevaban un cable complementario de seguridad. La carrocería era totalmente metálica con cuatro puertas dobles de accionamiento electropneumático a cada lateral, tres ventanas centrales de doble hoja tipo Young y dos ventanas en los extremos.

En los testeros, había una puerta central de intercomunicación y dos grandes ventanas fijas, además de dos faros y dos luces superiores de situación y una rejilla frontal de ventilación similar a la utilizada en los coches del Metropolitano Transversal.

El interior estaba decorado de color verde claro en los laterales y blanco en el techo, con 18 asientos de acero y aluminio anodizado colocados según la disposición 2+1 alternada, y iluminación mediante cinco fluorescentes.

Las dos cabinas de conducción ocupaban la mayor parte de los testeros y disponían de dos puertas (una interior y la otra exterior) de intercomunicación.

Los remolques eran prácticamente idénticos a los coches motores, con las únicas diferencias de no disponer de los equipos de tracción, su peso en vacío (20.360 kg) y en servicio (33.380 kg), la utilización de un modelo diferente de bogie (Brill tipo 68E2R), tener una sola cabina de conducción ubicada bien en el testero lado montaña (línea 3) o bien en el lado este (línea 5), y disponer de faros solo en este último testero.

Existían algunas diferencias entre los dos tipos de remolques, como el formato de la cabina de conducción (pequeña en el tipo 1 y mediana en el tipo 4), la inexistencia de ventanas en los extremos de los laterales (tipo 1) o la iluminación de su interior con fluorescentes vistos (tipo 1) o con pantallas (tipo 4).

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Evolución y modificaciones de la serie 300C

A lo largo de su vida útil, los trenes de la serie 300C sufrieron numerosas modificaciones como la instalación de sistemas de frenos más avanzados, mejoras en la iluminación y la sustitución de equipos eléctricos para mejorar la eficiencia energética. Además, la unificación de las líneas y la expansión del metro requirieron adaptaciones específicas, como la incorporación de fregadores de tercer carril. Concretamente, esta fue la evolución según cada subserie:

 • Tipo 1: los seis remolques del tipo 1 (números R 341-346) prestaron servicio regular en la línea 3 hasta que a finales de los años setenta, dos vehículos (números R-341 y R-344) fueron retirados a los depósitos de Roquetes. En 1983, los números R-343 y R-346 fueron reconstruidos como los coches motores números 359 y 360 (tipo 5). Los coches números R-342 y R-345 circularon hasta que a mediados de los años ochenta fueron retirados de la circulación y enviados a Can Boixeres, donde poco después serían desguazados junto con el resto de la serie.
 • Tipo 2: los seis coches motores del tipo 2 (números 341-346) comenzaron a circular por la línea 3 en composiciones de dos o tres vehículos de esta misma subserie. Sus equipos de conexión eléctrica (con botonera) inicialmente no permitían su acoplamiento con el resto de las series. Más adelante, para permitir este acoplamiento, se les instaló la manguera unificada, aunque posteriormente esta quedó obsoleta al instalar la botonera de conexión en todos los vehículos antiguos. A principios de los años setenta, los coches números 345 y 346 fueron trasladados a la nueva línea 5. En 1973, estos dos coches y los cuatro que aún circulaban por la línea 3 fueron dotados de fregadores de tercer carril y enviados a la nueva línea 4. En 1982, al unificarse las líneas 3 y 3B, todos los seis coches regresaron a la línea 3, donde prestaron servicio regular hasta mediados de esa década, cuando fueron retirados de la circulación y enviados a Can Boixeres, donde tras permanecer un tiempo apartados, fueron desguazados.
 • Tipo 3: los doce coches motores del tipo 3 (números 347-358) iniciaron el servicio en la línea 5 acoplados en seis trenes de tres coches (dos motores y un remolque central). Posteriormente, también circularon en composiciones de cuatro coches (dos motores y dos remolques). A partir de 1970, su función fue progresivamente sustituida por los nuevos trenes de la serie 1000. En 1973, los doce coches fueron dotados de fregadores de tercer carril y enviados a la nueva línea 4. Allí prestaron servicio hasta que en 1982, con la llegada de los últimos trenes serie 1100 a la línea 4 provenientes de la línea 3B, se decidió concentrar todos los coches del tipo 300 en la línea 3. Los doce coches circularon regularmente hasta que en 1987, con la llegada de los nuevos trenes de la serie 3000, fueron retirados de la circulación. Poco después, fueron enviados a Can Boixeres, donde todos serían desguazados.
 • Tipo 4: los dieciocho remolques del tipo 4 (números R 347-364) fueron los vehículos con una historia más peculiar de todos los coches tipo 300. Inicialmente, estas unidades se habían adquirido para formar composiciones estables con los 18 coches motores (números 341-358). Se asignaron cuatro remolques a la línea 3 (números R 347-348 y R 360-361) y catorce a la línea 5 (números R 349-359 y R 362-364). Sin embargo, el hecho de que en la línea 5 los trenes fueran de tres coches (M-R-M) determinó que la mayor parte de estos vehículos permanecieran fuera de servicio diariamente. En 1973, seis coches fueron enviados al depósito de Diputación de Tranvías de Barcelona S.A. (números R 349-350, R-355, R-359 y R 362-363) y nueve coches a la línea 4 (números R 351-354, R 356-358, R-361 (proveniente de la línea 3) y R-364). Estos últimos funcionaron regularmente en la línea 4 hasta principios de los años ochenta, aunque tres vehículos (números R-352, R-354 y R-357) también fueron trasladados al depósito de Diputación. Con la unificación de las líneas 3 y 3B en 1982 y la consecuente ampliación de servicios, se produjo una falta de material que hizo necesaria la utilización de todos los vehículos disponibles. Poco después, todos los 18 remolques fueron destinados a la línea 3, donde prestaron servicio hasta su sustitución por los nuevos trenes de la serie 3000. A partir de ese momento, todos los vehículos fueron apartados en Can Boixeres y se procedió a su desguace.
 • Tipo 5: los dos coches motores del tipo 5 (números 359 y 360) fueron transformados en 1982-83 a partir de dos remolques del tipo 1 (números R-343 y R-346). La operación, que se realizó en los talleres de Lesseps, consistió en la motorización de estos vehículos con equipos de reserva y bogies provenientes de remolques del tipo B. Este hecho determinó que presentaran ciertas diferencias con el resto de los coches motores, como tener únicamente una cabina de conducción ubicada en el lado montaña y no disponer de ventanas en los extremos de los laterales (solo se practicó una en el lateral de la cabina de conducción). Ambos coches fueron autorizados a circular el 12 de mayo de 1983 y a partir de entonces funcionaron regularmente hasta que en 1988 fueron retirados definitivamente de la circulación y apartados en Can Boixeres.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Retirada

A mediados de los años ochenta, con la llegada de los nuevos trenes de la serie 3000, se comenzó a planificar la retirada progresiva de los trenes de la serie 300C. Este proceso se completó a finales de la década, cuando todos los coches fueron retirados de la circulación y enviados a Can Boixeres para ser desguazados. A pesar de su retirada, los trenes de la serie 300C dejaron una huella significativa en la historia del metro de Barcelona, contribuyendo a su desarrollo y modernización.


The 300C series trains of the Barcelona Metro were designed as an evolution of the type B cars. 

Considered the latest model of material from the Gran Metro, the 300C series constituted an evolution of the rolling stock of the 300B series. Initially, the 300C series was made up of a total of 18 motor cars (numbers 341-358) and 24 trailers (numbers R 341-364).

The first trains of the 300C series began operating on line 3 and later on line 5. These trains helped to improve the capacity and efficiency of public transport in Barcelona, allowing for greater service frequency and better passenger comfort. Over time, they were redistributed to operate on other lines, such as line 4, depending on operational needs.

The Subseries of the 300C Series

Although it was a unified model, it could be divided into five subseries according to their origins:

 • Type 1: built by Macosa in 1962-63, comprising six trailers (numbers R 341-346) acquired to pair the existing trains on line 3. Initially, these trailers had the numbers 3451-3456 until 1964, when a new numbering system was implemented.
 • Type 2: manufactured by Macosa in 1966-67, comprising six motor cars (numbers 341-346) acquired for the extension of line 3 from Liceu to Drassanes and Paral·lel. These cars were essential for the expansion of the metro network during that period.
 • Type 3: supplied by Macosa in 1969-70 and comprising twelve motor cars (numbers 347-358) intended for the operation of the first section (Collblanc-Diagonal) of the new line 5. These cars were crucial for the inauguration and initial operation of the line.
 • Type 4: also delivered by Macosa in 1969-70, comprising eighteen trailers (numbers R 347-364) acquired to form trains on lines 3 and 5 with the homologous motor cars. Although it was initially planned to form pure trains, this did not happen in practice.
 • Type 5: were only two motor cars (numbers 359 and 360) built in 1983 from the old trailers numbers R-343 and R-346.

Main Features

The motor cars of the 300C series were of the Bo-Bo type with two Brill type 68E2M bogies and wheels of 838 mm in diameter. They weighed 38,580 kg empty and 52,100 kg in service, capable of transporting 208 passengers (18 seated and 190 standing).

Each car had four Brown Boveri type GDTM-0400 traction motors with 125 HP (92 kW) power and General Electric electrical equipment with two PC-103 type controls. The power was taken by a single pantograph. They had three types of brakes: mechanical, automatic compressed air regulated by a G.E. CP-28 type compressor, and emergency electric.

The couplings were of the unified models in the G.M.B. (the first with Van Dorn and the others with Tomlinson) and carried a complementary safety cable. The body was entirely metallic with four double electropneumatic doors on each side, three central double-leaf Young type windows, and two end windows.

At the ends, there was a central intercommunication door and two large fixed windows, in addition to two headlights and two upper position lights and a front ventilation grille similar to that used on the Metropolitan Transversal cars.

The interior was decorated light green on the sides and white on the ceiling, with 18 anodized steel and aluminum seats arranged in an alternating 2+1 configuration, and lighting provided by five fluorescents.

The two driver’s cabs occupied most of the ends and had two doors (one interior and one exterior) for intercommunication.

The trailers were practically identical to the motor cars, with the only differences being that they did not have traction equipment, their weight empty (20,360 kg) and in service (33,380 kg), the use of a different type of bogie (Brill type 68E2R), having a single driver’s cab located either at the mountain side end (line 3) or the east side end (line 5), and having headlights only on this last end.

There were some differences between the two types of trailers, such as the format of the driver’s cab (small in type 1 and medium in type 4), the absence of windows at the ends of the sides (type 1), or the interior lighting with visible fluorescents (type 1) or with screens (type 4).

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Evolution and Modifications of the 300C Series

Throughout their useful life, the 300C series trains underwent numerous modifications such as the installation of more advanced braking systems, improvements in lighting, and the replacement of electrical equipment to improve energy efficiency. Additionally, the unification of the lines and the expansion of the metro required specific adaptations, such as the incorporation of third rail shoes.

Specifically, this was the evolution according to each subseries:

 • Type 1: the six trailers of type 1 (numbers R 341-346) provided regular service on line 3 until the late seventies when two vehicles (numbers R-341 and R-344) were withdrawn to the Roquetes depots. In 1983, numbers R-343 and R-346 were rebuilt as motor cars numbers 359 and 360 (type 5). The cars numbers R-342 and R-345 ran until the mid-eighties when they were withdrawn from service and sent to Can Boixeres, where shortly afterward they were scrapped along with the rest of the series.
 • Type 2: the six motor cars of type 2 (numbers 341-346) began to run on line 3 in compositions of two or three vehicles of this same subseries. Their electrical connection equipment (with push button) initially did not allow their coupling with the rest of the series. Later, to allow this coupling, the unified hose was installed, although this later became obsolete when the connection button was installed in all the old vehicles. In the early seventies, cars numbers 345 and 346 were transferred to the new line 5. In 1973, these two cars and the four that were still running on line 3 were equipped with third rail shoes and sent to the new line 4. In 1982, when lines 3 and 3B were unified, all six cars returned to line 3, where they provided regular service until the mid-eighties, when they were withdrawn from service and sent to Can Boixeres, where after being put aside for a while, they were scrapped.
 • Type 3: the twelve motor cars of type 3 (numbers 347-358) began service on line 5 coupled in six trains of three cars (two motors and one central trailer). Subsequently, they also ran in compositions of four cars (two motors and two trailers). From 1970, their function was progressively replaced by the new series 1000 trains. In 1973, the twelve cars were equipped with third rail shoes and sent to the new line 4. They served there until 1982, when the arrival of the last series 1100 trains on line 4 from line 3B led to the decision to concentrate all 300 type cars on line 3. The twelve cars ran regularly until 1987 when the new series 3000 trains arrived, and they were withdrawn from service. Shortly thereafter, they were sent to Can Boixeres, where they were all scrapped.
 • Type 4: the eighteen trailers of type 4 (numbers R 347-364) were the vehicles with the most peculiar history of all 300 type cars. Initially, these units were acquired to form stable compositions with the 18 motor cars (numbers 341-358). Four trailers were assigned to line 3 (numbers R 347-348 and R 360-361) and fourteen to line 5 (numbers R 349-359 and R 362-364). However, the fact that the trains on line 5 were three cars (M-R-M) meant that most of these vehicles remained out of service daily. In 1973, six cars were sent to the Diputación depot of Tranvías de Barcelona S.A. (numbers R 349-350, R-355, R-359 and R 362-363) and nine cars were sent to line 4 (numbers R 351-354, R 356-358, R-361 (from line 3) and R-364). These last ones operated regularly on line 4 until the early eighties, although three vehicles (numbers R-352, R-354, and R-357) were also transferred to the Diputación depot. Due to the unification of lines 3 and 3B in 1982 and the subsequent service expansion, there was a material shortage that made the use of all available vehicles necessary. Shortly after, all 18 trailers were assigned to line 3, where they operated until they were replaced by the new series 3000 trains. From that moment on, all vehicles were set aside in Can Boixeres and subsequently scrapped.
 • Type 5: the two motor cars of type 5 (numbers 359 and 360) were transformed in 1982-83 from two type 1 trailers (numbers R-343 and R-346). The operation, carried out at the Lesseps workshops, involved motorizing these vehicles with spare equipment and bogies from type B trailers. This meant they had certain differences from the rest of the motor cars, such as having only one driver’s cab located on the mountain side and not having windows at the ends of the sides (only one was made on the side of the driver’s cab). Both cars were authorized to run on May 12, 1983, and from then on they operated regularly until 1988, when they were permanently withdrawn from service and set aside in Can Boixeres.

 

Metro de Barcelona: trenes serie 300 C

 

Withdrawal

In the mid-eighties, with the arrival of the new series 3000 trains, the progressive withdrawal of the 300C series trains began to be planned. This process was completed at the end of the decade, when all the cars were withdrawn from service and sent to Can Boixeres to be scrapped. Despite their withdrawal, the 300C series trains left a significant mark on the history of the Barcelona metro, contributing to its development and modernization.


 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES
ConstrucciónMacosa
Equipos eléctricosGeneral Electric con controles tipo PC-103
Unidades construidas18 coches motores y 24 remolques
Año recepción1962-63 (remolques), 1966-67 (motores), 1969-70 (motores y remolques), 1983 (motores)
Año reforma1982-83 (dos remolques a motores)
Año retirada1987-88
Numeración341-360 (motores), R 341-364 (remolques)
Toma de corriente:Pantógrafo o Tercer carril
Peso coche motor en vacío38.580 kg
Peso remolque en vacío20.360 kg
Peso coche motor en servicio52.100 kg
Peso remolque en servicio33.380 kg
Tipos de frenoMecánico, de aire comprimido automático y eléctrico de emergencia
MotoresBrown Boveri tipo GDTM-O400
Potencia4 motores, con 125 HP (92 kW) cada uno
EngancheVan Dorn (primeros), Tomlinson (posteriores)
Longitud entre testeros14.300 mm
Ancho de la caja2.610 mm
Ancho de vía1.435 mm
Iluminación interior5 tubos fluorescentes
Capacidad de viajeros208 (190 de pie y 18 sentados)