Renfe / ADIF: Barcelona - Sants
Renfe / ADIF: Barcelona - Sants

Renfe / ADIF: Barcelona - Sants

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Sants


Idioma / Language >


L'estació de tren de Barcelona Sants és la més gran i concorreguda de la capital catalana. Es tracta d'un centre neuràlgic del transport terrestre, que connecta Barcelona amb la resta d'Espanya i amb altres països europeus.

Història de l'estació de Barcelona - Sants

L'estació de tren de Barcelona Sants es troba al barri de Sants, a l'oest de la ciutat. El seu nom prové de l'antic municipi de Sants, que es va annexar a Barcelona l'any 1897. 

AL'actual estació de Sants de Barcelona és la tercera estació de viatgers que hi ha a la zona. Abans de l'actual, ja hi havia hagut dues estacions de viatgers anteriors, de característiques ben diferents:

 • 1a estació de Sants: inaugurada com a baixador el 1882 i es trobava situada just a la sortida sud de l'estació de mercaderies. Era un baixador senzill amb una via per sentit, totalment en superfície
 • 2a estació de Sants: s'inaugurava l'any 1936. El creixement poblacional de la zona va començar a portar a queixes pel continu pas de trens en superfície. Per això, es va aprovar el semisoterrament (en trinxera) del traçat. L'antiga estació es va derruir i es va construir un nou baixador tocant la Plaça de Sants. Les andanes estaven en trinxera, cobertes amb teulades però amb les vies a l'aire lliure. L'edifici de viatgers es situava a sobre les vies, en superfície, tocant a la plaça, al costat sud de les andanes. Per diverses raons, les obres van ser extremadament lentes i no es van finalitzar totalment fins l'any 1944.
 • 3a estació de Sants: Finalment, la tercera estació és l'actual, inaugurada l'any 1975. És el resultat de cobrir amb una llosa el gran espai que abans ocupava l'estació de mercaderies i els tallers (originaris de 1929), enderrocats l'any 1973. S'hi va construir a sobre el gran edifici que coneixem avui dia. Fou part del pla per modernitzar i ampliar la xarxa ferroviària espanyola aplicat els anys 70.

 

La primera estació de Sants, en superfície

 

Antic baixador de Sants
La primera estació de Sants, en superfície

 

Demolició de la segona estació de Sants
Construcció de la segona estació de Sants, en trinxera

 

Antic baixador de Sants
Antic baixador de Sants. L'actual estació es troba als tallers que es veuen al fons, darrere l'antic edifici del baixador. Autor desconegut.

 

Antic baixador de Sants
Segona estació de Sants: vista a peu de carrer del baixador, concretament des de l'actual plaça de Sants. Autor desconegut.

 

Antiga estació de Barcelona Sants
Segona estació de Sants: interior de l'antic baixador de Sants. Autor desconegut.

 

Andanes de la segona estació de Sants, en trinxera
Segona estació de Sants: andanes

 

Antic baixador de Sants
De baix a dalt: la plaça de Sants, el baixador amb les vies en trinxera i finalment la zona dels antics tallers amb l'actual estació en construcció (principis de la dècada de 1970). A la seva dreta, l'antiga fàbrica de la "España Industrial", actual parc amb el mateix nom. Autor desconegut.

 

Configuracions de via de l'estació de Barcelona Sants

 1. La primera configuració de vies es va establir el 1975, quan es va inaugurar l'estació sobre les antigues instal·lacions del dipòsit de locomotores de vapor de Sants. L'estació comptava amb 14 vies d'ample convencional (ibèric) i 6 vies d'ample internacional (UIC), que es distribuïen en 8 andanes. Les vies d'ample convencional es connectaven amb els dos túnels que travessen la ciutat: el túnel de plaça de Catalunya i el túnel de Passeig de Gràcia. Les vies d'ample internacional es destinaven als serveis internacionals que arribaven des de França per la línia del Vallespir.
 2. La segona configuració de vies es va realitzar el 2008, amb motiu de l'arribada de l'AVE a Barcelona. Es va remodelar la terminal subterrània amb 6 vies i 3 andanes per als serveis d'alta velocitat, que es connectaven amb el nou túnel de l'AVE que uneix Barcelona amb Madrid i França. D'aquesta manera, van quedar 8 vies per als serveis de rodalies i regionals i 6 per als serveis d'AVE.
 3. La tercera configuració de vies es va iniciar el 2019 i es va completar el 2021, amb l'objectiu de millorar l'operativitat i la capacitat de l'estació. Es tracta del projecte conegut com a 4+4, que consisteix a reordenar les vies d'ample convencional per assignar quatre vies a cadascun dels dos túnels que travessen la ciutat. D'aquesta manera, s'eviten interferències entre els trens que circulen pel mateix túnel i s'agilitza l'estacionament i la sortida dels combois. Les vies 7, 8, 9 i 10 es destinen al túnel de plaça de Catalunya i les vies 11, 12, 13 i 14 al túnel de passeig de Gràcia.

L'actual estació de Sants

L'estació es va concebre com un intercanviador multimodal, que integrés els serveis ferroviaris amb els urbans i interurbans. Així, l'estació compta amb dues línies de metro (L3 i L5), diverses línies d'autobús i una estació de taxis. A més, disposa d'un aparcament i una zona comercial amb botigues, restaurants i serveis.

L'estació té 14 vies i 7 andanes, per on circulen uns 1000 trens al dia. Ofereix serveis de rodalies (Rodalies), mitja distància (Regionals i Avant), llarga distància (Alvia, Euromed, Talgo) i alta velocitat (AVE). A més dels serveis de Rodalies, alguns dels destins de llarga distància més populars són Girona, Tarragona, Madrid, Sevilla, València, Saragossa, París o Tolosa. L'estació també forma part del Corredor Mediterrani, un projecte per millorar la connexió ferroviària entre Espanya i Europa per la costa.

Més informació:


La estación de tren de Barcelona Sants es la más grande y concurrida de la capital catalana. Se trata de un centro neurálgico del transporte terrestre, que conecta Barcelona con el resto de España y con otros países europeos.

Historia de la estación de Barcelona - Sants

La estación de tren de Barcelona Sants se encuentra en el barrio de Sants, al oeste de la ciudad. Su nombre proviene del antiguo municipio de Sants, que se anexionó a Barcelona en el año 1897.

La actual estación de Sants de Barcelona es la tercera estación de viajeros que hay en la zona. Antes de la actual, ya hubo dos estaciones de viajeros anteriores, de características muy diferentes:

 • 1ª estación de Sants: inaugurada como apeadero en 1882 y se encontraba situada justo a la salida sur de la estación de mercancías. Era un apeadero sencillo con una vía por sentido, totalmente en superficie.
 • 2ª estación de Sants: se inauguró en el año 1936. El crecimiento poblacional de la zona comenzó a causar quejas por el continuo paso de trenes en superficie. Por ello, se aprobó el semisoterramiento (en trinchera) del trazado. La antigua estación se derribó y se construyó un nuevo apeadero junto a la Plaza de Sants. Los andenes estaban en trinchera, cubiertos con techos pero con las vías al aire libre. El edificio de viajeros se situaba sobre las vías, en superficie, junto a la plaza, al lado sur de los andenes. Por diversas razones, las obras fueron extremadamente lentas y no se finalizaron completamente hasta el año 1944.
 • 3ª estación de Sants: Finalmente, la tercera estación es la actual, inaugurada en el año 1975. Es el resultado de cubrir con una losa el gran espacio que antes ocupaba la estación de mercancías y los talleres (originarios de 1929), derribados en el año 1973. Se construyó sobre ellos el gran edificio que conocemos hoy día. Fue parte del plan para modernizar y ampliar la red ferroviaria española aplicado en los años 70.
La primera estación de Sants, en superficie

 

Antiguo apeadero de Sants
La primera estación de Sants, en superficie

 

Demolición de la segunda estación de Sants
Construcción de la segunda estación de Sants, en trinchera

 

Antiguo apeadero de Sants
Antiguo apeadero de Sants. La actual estación se encuentra en los talleres que se ven al fondo, detrás del antiguo edificio del apeadero. Autor desconocido.

 

Antiguo apeadero de Sants
Segunda estación de Sants: vista a pie de calle del apeadero, concretamente desde la actual plaza de Sants. Autor desconocido.

 

Antigua estación de Barcelona Sants
Segunda estación de Sants: interior del antiguo apeadero de Sants. Autor desconocido.

 

Andenes de la segunda estación de Sants, en trinchera
Segunda estación de Sants: andenes

 

Antiguo apeadero de Sants
De abajo a arriba: la plaza de Sants, el apeadero con las vías en trinchera y finalmente la zona de los antiguos talleres con la actual estación en construcción (principios de la década de 1970). A su derecha, la antigua fábrica de la "España Industrial", actual parque con el mismo nombre. Autor desconocido.

 

Configuraciones de vía de la estación de Barcelona Sants

 1. La primera configuración de vías se estableció en 1975, cuando se inauguró la estación sobre las antiguas instalaciones del depósito de locomotoras de vapor de Sants. La estación contaba con 14 vías de ancho convencional (ibérico) y 6 vías de ancho internacional (UIC), que se distribuían en 8 andenes. Las vías de ancho convencional se conectaban con los dos túneles que atraviesan la ciudad: el túnel de Plaza de Cataluña y el túnel de Paseo de Gracia. Las vías de ancho internacional se destinaban a los servicios internacionales que llegaban desde Francia por la línea del Vallespir.
 2. La segunda configuración de vías se realizó en 2008, con motivo de la llegada del AVE a Barcelona. Se remodeló la terminal subterránea con 6 vías y 3 andenes para los servicios de alta velocidad, que se conectaban con el nuevo túnel del AVE que une Barcelona con Madrid y Francia. De esta manera, quedaron 8 vías para los servicios de cercanías y regionales y 6 para los servicios de AVE.
 3. La tercera configuración de vías se inició en 2019 y se completó en 2021, con el objetivo de mejorar la operatividad y la capacidad de la estación. Se trata del proyecto conocido como 4+4, que consiste en reordenar las vías de ancho convencional para asignar cuatro vías a cada uno de los dos túneles que atraviesan la ciudad. De esta manera, se evitan interferencias entre los trenes que circulan por el mismo túnel y se agiliza el estacionamiento y la salida de los convoyes. Las vías 7, 8, 9 y 10 se destinan al túnel de Plaza de Cataluña y las vías 11, 12, 13 y 14 al túnel de Paseo de Gracia.

La actual estación de Sants

La estación se concibió como un intercambiador multimodal, que integrara los servicios ferroviarios con los urbanos e interurbanos. Así, la estación cuenta con dos líneas de metro (L3 y L5), varias líneas de autobús y una estación de taxis. Además, dispone de un aparcamiento y una zona comercial con tiendas, restaurantes y servicios.

La estación tiene 14 vías y 7 andenes, por donde circulan unos 1000 trenes al día. Ofrece servicios de cercanías (Rodalies), media distancia (Regionales y Avant), larga distancia (Alvia, Euromed, Talgo) y alta velocidad (AVE). Además de los servicios de Cercanías, algunos de los destinos de larga distancia más populares son Girona, Tarragona, Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, París o Toulouse. La estación también forma parte del Corredor Mediterráneo, un proyecto para mejorar la conexión ferroviaria entre España y Europa por la costa.

Más información:


The train station of Barcelona Sants is the largest and busiest in the Catalan capital. It is a nerve center of land transport, connecting Barcelona with the rest of Spain and other European countries.

History of the Barcelona - Sants Station

The train station of Barcelona Sants is located in the Sants neighborhood, to the west of the city. Its name comes from the former municipality of Sants, which was annexed to Barcelona in 1897.

The current Sants station in Barcelona is the third passenger station in the area. Before the current one, there were already two previous passenger stations with very different characteristics:

 • 1st Sants station: inaugurated as a halt in 1882 and was located just at the southern exit of the freight station. It was a simple halt with one track in each direction, completely on the surface.
 • 2nd Sants station: inaugurated in 1936. The population growth in the area began to cause complaints about the continuous passage of trains on the surface. Therefore, the semi-undergrounding (in a trench) of the route was approved. The old station was demolished and a new halt was built next to Plaza de Sants. The platforms were in a trench, covered with roofs but with the tracks in the open air. The passenger building was located above the tracks, on the surface, next to the plaza, on the south side of the platforms. For various reasons, the works were extremely slow and were not fully completed until 1944.
 • 3rd Sants station: Finally, the third station is the current one, inaugurated in 1975. It is the result of covering with a slab the large space previously occupied by the freight station and the workshops (original from 1929), demolished in 1973. The large building we know today was built on top of it. It was part of the plan to modernize and expand the Spanish railway network applied in the 70s.
The first Sants station, on the surface

 

Old Sants halt
The first Sants station, on the surface

 

Demolition of the second Sants station
Construction of the second Sants station, in a trench

 

Old Sants halt
Old Sants halt. The current station is located in the workshops seen in the background, behind the old halt building. Author unknown.

 

Old Sants halt
Second Sants station: street-level view of the halt, specifically from the current Plaza de Sants. Author unknown.

 

Old Barcelona Sants station
Second Sants station: interior of the old Sants halt. Author unknown.

 

Platforms of the second Sants station, in a trench
Second Sants station: platforms

 

Old Sants halt
From bottom to top: Plaza de Sants, the halt with the tracks in a trench, and finally the area of the old workshops with the current station under construction (early 1970s). To its right, the old factory "España Industrial," now a park with the same name. Author unknown.

 

Track configurations of the Barcelona Sants station

 1. The first track configuration was established in 1975, when the station was inaugurated on the old facilities of the Sants steam locomotive depot. The station had 14 tracks of conventional gauge (Iberian) and 6 tracks of international gauge (UIC), which were distributed over 8 platforms. The conventional gauge tracks connected with the two tunnels that cross the city: the Plaza de Cataluña tunnel and the Paseo de Gracia tunnel. The international gauge tracks were intended for international services arriving from France via the Vallespir line.
 2. The second track configuration was carried out in 2008, on the occasion of the arrival of the AVE in Barcelona. The underground terminal was remodeled with 6 tracks and 3 platforms for high-speed services, which were connected with the new AVE tunnel that connects Barcelona with Madrid and France. Thus, there were 8 tracks for suburban and regional services and 6 for AVE services.
 3. The third track configuration began in 2019 and was completed in 2021, with the aim of improving the station's operability and capacity. This is the project known as 4+4, which consists of reorganizing the conventional gauge tracks to assign four tracks to each of the two tunnels that cross the city. In this way, interferences between trains running through the same tunnel are avoided, and the parking and departure of trains are streamlined. Tracks 7, 8, 9, and 10 are assigned to the Plaza de Cataluña tunnel, and tracks 11, 12, 13, and 14 to the Paseo de Gracia tunnel.

The current Sants station

The station was conceived as a multimodal interchange, integrating rail services with urban and interurban ones. Thus, the station has two metro lines (L3 and L5), several bus lines, and a taxi station. Additionally, it has a parking lot and a commercial area with shops, restaurants, and services.

The station has 14 tracks and 7 platforms, with about 1000 trains passing through it daily. It offers suburban (Rodalies), medium distance (Regionals and Avant), long distance (Alvia, Euromed, Talgo), and high-speed (AVE) services. In addition to the suburban services, some of the most popular long-distance destinations are Girona, Tarragona, Madrid, Seville, Valencia, Zaragoza, Paris, or Toulouse. The station is also part of the Mediterranean Corridor, a project to improve the rail connection between Spain and Europe along the coast.

More information:

 

 

 

Estaciones colaterales:
<< L'Hospitalet de Llobregat
(Línea Martorell / Vilafranca del penedès / St. Vicenç de Calders)

<< Bellvitge
(Línea Aeroport / Vilanova i la Geltrú / St. Vicenç de Calders)