Renfe / ADIF: Barcelona - Estació de França
Renfe / ADIF: Barcelona - Estació de França

Renfe / ADIF: Barcelona - Estació de França

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Estació de França

 

Idioma / Language >

L'Estació de França (Estació de França, antiga Barcelona-Terme) és una de les principals estacions de Barcelona, i la que té un pes històric més gran. Està situada a la zona sud del cas antic de la ciutat, entre el parc de la Ciutadella i la Barceloneta, a prop del mar.

Precedents

El primer ferrocarril de la Península Ibèrica, el Barcelona-Mataró, inaugurat el 1848, tenia la seva estació terme a pocs metres del que seria aquesta estació (concretament es trobava al costat contrari de l'actual Avinguda Icària).

Primera estació de Ferrocarril a la Península Ibèrica (Barcelona)
Primera estació de ferrocarril de la Península Ibèrica a Barcelona, construïda el 1848. Es trobava entre l'Avinguda Icària (just davant de l'Estació de França) i la Barceloneta. Al fons es veu el nucli antic de Barcelona i el final de la Via Laietana. Avui dia no en queda res d'aquesta estació

 

Primera estació de Ferrocarril a la Península Ibèrica (Barcelona)
La mateixa estació vista des de la zona contrària, és a dir, des de "Pla de Palau" amb la plaça de toros de la Barceloneta darrere.

L'estació de França

El 1854 es va inaugurar la nova línia entre Barcelona i Granollers. Com a estació terme a Barcelona es va decidir construir una nova estació situada a l'actual passeig del Marquès de l'Argentera, l'actual ubicació de l'estació de França. Per accedir-hi es va practicar un forat a les muralles de la ciutat, ja que malgrat l'amuntegament de la mateixa, les autoritats militars es negaven a permetre'n la demolició.

L'estació primitiva era de planta molt senzilla, seguint els cànons de l'època, tal com es mostra a les fotografies següents:

 

Antiga Estació de França de Barcelona
Primitiva Estació de França, a l'actual Avinguda del Marquès de l'Agentera. Autor desconegut.

Antiga Estació de França de Barcelona
Platja de vies de l'antiga Estació de França. Autor desconegut.

 

L'estació va estar en servei fins que va quedar totalment obsoleta a causa del creixement del trànsit de trens i de la ciutat al seu voltant. Per això, es va decidir construir al mateix lloc una nova estació, que seria inaugurada el 1929, coincidint amb la Exposició Universal de Barcelona.

En color l'estació de França en obres per fer la nova estació, a finals dels anys 1920. A l'esquerra veiem encara l'antiga estació del Barcelona-Mataró.

La nova estació, que és la que ha arribat fins als nostres dies, consta d'una línia d'edificis de tres plantes que formen una U, al centre de la qual es troben les vies. Aquestes estan cobertes per dues grans marquesines metàl·liques de 29 metres d'alçada, 195 metres de llargada i 100 metres d'amplada, que donen cobertura a les 11 vies principals. Aquestes cobertes tenen la peculiaritat de no ser rectes com en altres estacions similars, cosa que fan l'Estació de França única en el seu gènere a nivell arquitectònic.

L'estació manté el format terme original, cosa que juntament amb la seva gran estructura metàl·lica, l'assimilen a les grans estacions de les capitals europees com ara "Paris Gare du Nord", "London St. Pancras", etc.

L'Estació de França va ser l'última gran construcció ferroviària monumental que es va realitzar a Espanya abans que comencés el declivi del ferrocarril, a mitjans del segle XX.

L'Estació de França va ser la principal estació de Barcelona, però l'entrada en funcionament de Barcelona-Sants el 1979 primer, l'eliminació de les vies de la costa de Barcelona el 1992 amb l'excusa dels Jocs Olímpics (substituïdes per una autopista, la Ronda Litoral), han fet que el trànsit en aquesta estació sigui molt menor.

També el 1992 l'estació es va restaurar, sobretot la coberta metàl·lica que estava en molt mal estat. La zona exterior a les cobertes, on hi havia la estació de Rodalies, va ser destruida i destinada a l'edificació de pisos. Fins aquell moment l'estació comptava amb un passadís que conduïa directe a l'estació de Metro de Barceloneta (L4), el qual va ser clausurat obligant, des de llavors, a fer una llarga volta pels carrers exteriors per poder fer l'enllaç.

Malgrat els intents per revitalitzar aquesta estació millorant la seva connexió amb el metro i el tramvia, són moltes les pressions que intenten tancar-les a causa de l'atractiu especulatiu per a la construcció de pisos que té la seva gran platja de vies situada molt a prop del centre de Barcelona.

Actualment acull serveis de la línia R2 de Rodalies Barcelona, diversos serveis Regionals i alguns serveis de Llarga Distància. Totes les seves vies són de amplada ibèrica (1.668 mm).

A més, als edificis annexos hi ha el Centre de Control Centralitzat (CTC) de la xarxa de Rodalies de Barcelona, des d'on es controla tota la xarxa de rodalies de la ciutat. L'estació també disposa d´un ampli bar restaurant, quiosc, taquilles, centre d'atenció al client i aparcament, entre altres serveis.

Adicionalment, les instal·lacions de l'estació com el vestíbul d'entrada o la capçalera d'andanes, per la seva amplitud s'utilitzen per desenvolupar diversos esdeveniments. Durant molt de temps s'hi va realitzar un mercadet de modelisme ferroviari, el primer diumenge de cada mes, posteriorment traslladat a l'antiga Estació del Nord.

Última actualització:  Març 2021

La Estación de Francia (Estació de França, antigua Barcelona-Término) es una de las principales estaciones de Barcelona, y la que tiene un peso histórico mayor. Está situada en la zona sur del caso antiguo de la ciudad, entre el parque de la Ciutadella y la Barceloneta, cerca del mar.

Precedentes

El primer ferrocarril de la Península Ibérica, el Barcelona-Mataró, inaugurado en 1848, tenía su estación término a pocos metros de lo que sería esta estación (concretamente se encontraba en el lado contrario de la actual Avenida Icaria).

Primera estación de Ferrocarril en la Península Ibérica (Barcelona)
Primera estación de ferrocarril de la Península Ibérica en Barcelona, construida en 1848. Se encontraba entre la Avenida Icaria (justo enfrente de la Estación de Francia) y la Barceloneta. Al fondo se ve el casco antiguo de BArcelona y el final de la Via Laietana. Hoy en día no queda nada de esta estación

 

Primera estación de Ferrocarril en la Península Ibérica (Barcelona)
La misma estación vista desde la zona contraria, esto es, desde "Pla de Palau" con la plaza de toros de la Barceloneta detrás.

La estación de Francia

En 1854 se inauguró la nueva línea entre Barcelona y Granollers. Como estación término en Barcelona se decidió construir una nueva estación situada en el actual Paseo del Marquès de l'Argentera, la actual ubicación de la estación de Francia. Para acceder a ella se practicó un agujero en las murallas de la ciudad, ya que a pesar del hacinamiento de la misma, las autoridades militares se negaban a permitir su demolición.

La estación primitiva era de planta muy sencilla, siguiendo los cánones de la época, tal como se muestra en las siguientes fotografías:

 

Antigua Estació de França de Barcelona
Primitiva Estación de Francia, en la actual Avenida del Marquès de l'Agentera. Autor desconocido.

Antigua Estació de França de Barcelona
Playa de vías de la antigua Estación de Francia. Autor desconocido.

 

La estación estuvo en servicio hasta que quedó totalmente obsoleta debido al crecimiento del tráfico de trenes y de la ciudad a su alrededor. Por ello, se decidió construir en el mismo lugar una nueva estación, que sería inaugurada en 1929, coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona.

En color la estación de Francia en obras para realizar la nueva estación, a finales de los años 1920. A la izquierda vemos aún la antigua estación del Barcelona-Mataró.

La nueva estación, que es la que ha llegado hasta nuestros días, consta de una línea de edificios de tres plantas que forman una U, en el centro de la cual se encuentran las vías. A su vez. Éstas están cubiertas por dos grandes marquesinas metálicas de 29 metros de altura, 195 metros de largo y 100 metros de ancho, que da cobertura a las 11 vías principales. Estas cubiertas tienen la peculiaridad de no ser rectas como en otras estaciones similares, lo cual hacen a la Estación de Francia única en su género a nivel arquitectónico.

La estación mantiene el formato término original, lo cual junto con su gran estructura metálica, la asimilan a las grandes estaciones de las capitales europeas como "Paris Gare du Nord", "London St. Pancras", etc. 

La Estación de Francia fue la última gran construcción ferroviaria monumental que se realizó en España antes de que empezara el declive del ferrocarril, a mediados del siglo XX.

La Estación de Francia fue la principal estación de Barcelona, pero la entrada en funcionamiento de Barcelona-Sants en 1979 primero, y la eliminación de las vías de la costa de Barcelona en 1992 con la excusa de los Juegos Olímpicos (sustituidas por una autopista, la Ronda Litoral), han hecho que el tráfico en esta estación sea mucho menor.

También en 1992 la estación se restauró, sobre todo la cubierta metálica que se encontraba en muy mal estado. La zona exterior a las cubiertas, donde se encontraba la estación de Cercanías, fue demolida y destinada a la edificación de pisos. Hasta ese momento la estación contaba con un pasadizo que conducía directo a la estación de Metro de Barceloneta (L4), el cual fue clausurado obligando, desde entonces, a dar una larga vuelta por las calles exteriores para poder hacer el enlace.

A pesar de los intentos por revitalizar dicha estación mejorando su conexión con el metro y el tranvía, son muchas las presiones que intentan su cierre debido al atractivo especulativo para la construcción de pisos que tiene su gran playa de vías situada muy cerca del centro de Barcelona.

Actualmente acoge servicios de la línea R2 de Rodalies Barcelona, diversos servicios Regionales y algunos servicios de Larga Distancia. Todas sus vías son de ancho ibérico (1.668 mm).

Además, en los edificios anexos se encuentra el Centro de Control Centralizado (CTC) de la red de Rodalies de Barcelona, desde donde se controla toda la red de cercanías de la ciudad. La estación también dispone de un amplio bar restaurante, quiosco, taquillas, centro de atención al cliente y aparcamiento, entre otros servicios. 

Adicionalmente, las instalaciones de la estación como el vestíbulo de entrada o la cabecera de andenes, por su amplitud se utilizan para desarrollar diversos eventos. Uno de los más destacados es el mercadillo de modelismo ferroviario, el primer domingo de cada mes.

Última actualización:  Marzo 2021

The Estación de Francia (France station, Estació de França, former Barcelona-Término) is one of the main stations in Barcelona, and the one with the greatest historical weight. It is located in the southern area of the old part of the city, between the Ciutadella and Barceloneta parks, near the sea.

Precedents

The first railway on the Iberian Peninsula, the Barcelona-Mataró, inaugurated in 1848, had its terminus station a few meters from what would be this station (specifically it was located on the opposite side of the current Avenida Icaria).

First Railway Station in the Iberian Peninsula (Barcelona)
First railway station on the Iberian Peninsula in Barcelona, built in 1848. It was located between Avenida Icaria (just in front of the Estación de Francia) and Barceloneta. In the background you can see the old town of Barcelona and the end of Via Laietana. Today nothing remains of this station

 

First Railway Station in the Iberian Peninsula (Barcelona)
The same station seen from the opposite area, that is, from "Pla de Palau" with the Barceloneta bullring behind.

France station

In 1854 the new line between Barcelona and Granollers was inaugurated. As a terminus station in Barcelona, it was decided to build a new station located on the current Passeig del Marquès de l'Argentera, the current location of the França station. To access it, a hole was made in the city walls, since despite its overcrowding, the military authorities refused to allow its demolition.

The primitive station was very simple in plan, following the canons of the time, as shown in the following photographs:

 

Antigua Estació de França de Barcelona
Primitive Francia Station, on the current Avenida del Marquès de l'Agentera. Unknown author.

Antigua Estació de França de Barcelona
Track beach of the old Francia Station. Unknown author.

 

The station was in service until it became completely obsolete due to the growth of train traffic and the city around it. For this reason, it was decided to build a new station in the same place, which would be inaugurated in 1929, coinciding with the Barcelona Universal Exhibition.

In color the Francia station in progress to build the new station, at the end of the 1920s. On the left we still see the old Barcelona-Mataró station.

The new station, which is the one that has survived to this day, consists of a line of three-story buildings that form a U, in the center of which are the tracks. At the same time. These are covered by two large metal canopies 29 meters high, 195 meters long and 100 meters wide, which cover the 11 main roads. These roofs have the peculiarity of not being straight as in other similar stations, which makes the França Station unique in its kind at an architectural level.

The station maintains the original terminus format, which together with its large metal structure, assimilates it to the large stations of European capitals such as "Paris Gare du Nord", "London St. Pancras ", etc.

The França Station was the last major monumental railway construction that was carried out in Spain before the decline of the railway began, in the mid-20th century.

The Estació de França was the main station in Barcelona, but the entry into operation of Barcelona-Sants in 1979 first, and the elimination of the roads on the coast of Barcelona in 1992 with the excuse of the Olympic Games (replaced by a highway, the Ronda Litoral), have made traffic at this station much less.

Also in 1992 the station was restored, especially the metal cover that was in very poor condition. The area outside the roofs, where the suburban station was located, was demolished and used for the construction of apartments. Until then, the station had a passage that led directly to the Barceloneta Metro station (L4), which was closed, forcing, since then, a long walk through the outside streets to be able to make the link.

Despite the attempts to revitalize said station by improving its connection with the metro and tram, there are many pressures trying to close it due to the speculative attraction for the construction of apartments that has its great railway beach located very close to the center of Barcelona and the coast line.

It currently hosts services from the R2 line of Rodalies Barcelona, various Regional services and some Long Distance services. All its tracks are Iberian width (1,668 mm).

In addition, in the annex buildings is the Centralized Control Center (CTC) of the Barcelona Rodalies network, from where the entire city's commuter network is controlled. The station also has a large bar-restaurant, kiosk, ticket offices, customer service center and parking, among other services.

Additionally, the station facilities such as the entrance hall or the platform head, due to their spaciousness, are used to carry out various events. One of the most notable was the model railway market, the first Sunday of each month, that actually (2024) has been moved to the ancient station of Barcelona Nord.

Last update:  March 2021

Más información:

 

Estaciones colaterales:
-