Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - Sagrera

 

Idioma / Language >

L'estació de Barcelona-La Sagrera, també coneguda com Sagrera | TAV, es troba entre el barri de la Sagrera al districte de Sant Andreu de Barcelona i el districte de Sant Martí.

L'estació de Renfe/ADIF de La Sagrera és un projecte de gran envergadura que promet transformar significativament la infraestructura de transport de Barcelona. Malgrat els desafiaments i els retards, la finalització de l'estació obrirà noves possibilitats per a la mobilitat i el desenvolupament urbà.

Història de l'estació de Barcelona - Sagrera Mercaderies

Aquest futur intercanviador ferroviari té una rica història que data de principis del segle XX. Originalment, el lloc albergava una important estació de mercaderies fins a la dècada de 1990, quan va cessar el seu servei i va quedar abandonada.

L'estació de mercaderies, inaugurada el 1922, va tenir un paper crucial en la connexió de Barcelona amb Granollers, Girona i Portbou, sent un punt estratègic per al comerç ferroviari.

En la seva època daurada, entre 1964 i 1985, l'estació actuava com a duana per a mercaderies que entraven i sortien d'Espanya a través de Portbou, creant un veritable enllaç ferroviari amb França.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Antiga estació de La Sagrera Mercaderies, ja en desús (2004)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Antic edifici principal de l'estació

 

Present de l'estació de Barcelona - Sagrera

La nova estació de viatgers de La Sagrera està en construcció. La idea és que es converteixi en un important intercanviador de transport, facilitant el transbord entre el metro (L4, L9 i L10), rodalies (R1 i R2), mitjana distància (R11) i alta velocitat.

No obstant això, el projecte ha enfrontat nombrosos desafiaments i retards. El juny de 2016, les obres van ser suspeses a causa d'un escàndol de corrupció que va implicar una de les empreses contractistes. Les obres es van reprendre posteriorment, i s'espera que la nova estació obri al públic a finals de la dècada del 2020.

Durant les obres de construcció, s'han trobat nombroses restes arqueològiques que han endarrerit el progrés. El 2011, es van descobrir una vil·la termal i vinícola romana, així com mosaics i pintures de la mateixa època. Més tard, es van trobar un sepulcre i fosses del període neolític, que van ser traslladats al Museu d'Història de Barcelona. Un altre descobriment interessant el 2012 va incloure rases de vinyes, gerres ceràmiques i estructures de premses de vi del segle I i principis del segle II.

El Futur de Barcelona - Sagrera Alta Velocitat

El futur de l'estació de La Sagrera és convertir-se en un dels principals nodes de transport de Barcelona i un model d'infraestructura moderna. L'estació ocuparà un espai de 200.000 metres quadrats transformant-se en una àrea revitalitzada amb noves infraestructures i millor connectivitat.

El projecte també podria incloure la integració del monumental edifici de l'antiga estació de mercaderies, actualment ocupat per oficines d'ADIF. Encara que el destí final d'aquest edifici encara no està clar, la seva preservació i possible reutilització són temes d'interès en el desenvolupament de l'àrea.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Secció longitudinal i transversal de la futura estació Barcelona - Sagrera TAV. Font: ADIF

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Plànol de la planta dedicada a vies d'Alta Velocitat. Font: ADIF

 

La importància del projecte de nova estació de La Sagrera no només radica en la seva funció com a intercanviador de transport, sinó també en la seva capacitat per impulsar el desenvolupament urbà del seu entorn. Una vegada finalitzat tot el projecte, l'àrea verda resultant constituirà el major parc urbà de la ciutat, unint tres districtes diferents.

 

Fotografies de l'estació de Barcelona - Sagrera

La estación de Barcelona-La Sagrera, también conocida como Sagrera | TAV, se encuentra entre el barrio de la Sagrera en el distrito de Sant Andreu de Barcelona y el distrito de Sant Martí.

La estación de Renfe/ADIF de La Sagrera es un proyecto de gran envergadura que promete transformar significativamente la infraestructura de transporte de Barcelona. A pesar de los desafíos y retrasos, la finalización de la estación abrirá nuevas posibilidades para la movilidad y el desarrollo urbano. 

Historia de la estación de Barcelona - Sagrera Mercancías

Este futuro intercambiador ferroviario tiene una rica historia que data de principios del siglo XX. Originalmente, el lugar albergaba una importante estación de mercancías hasta la década de 1990, cuando cesó su servicio y quedó abandonada.

La estación de mercancías, inaugurada en 1922, desempeñó un papel crucial en la conexión de Barcelona con Granollers, Girona y Portbou, siendo un punto estratégico para el comercio ferroviario.

En su época dorada, entre 1964 y 1985, la estación actuaba como aduana para mercancías que entraban y salían de España a través de Portbou, creando una verdadero enlace ferroviario con Francia.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Antigua estación de La Sagrera Mercancías, ya en desuso (2004)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Antiguo edificio principal de la estación

 

Presente de la estación de Barcelona - Sagrera

La nueva estación de viajeros de La Sagrera está en construcción. La idea es que se convierta en un importante intercambiador de transporte, facilitando el transbordo entre el metro (L4, L9 y L10), cercanías (R1 y R2), media distancia (R11) y alta velocidad.

Sin embargo, el proyecto ha enfrentado numerosos desafíos y retrasos. En junio de 2016, las obras fueron suspendidas debido a un escándalo de corrupción que involucró a una de las empresas contratistas. Las obras se reanudaron posteriormente, y se espera que la nueva estación abra al público a finales de la década de 2020.

Durante las obras de construcción, se han encontrado numerosos restos arqueológicos que han retrasado el progreso. En 2011, se descubrieron una villa termal y vinícola romana, así como mosaicos y pinturas de la misma época. Más tarde, se encontraron un sepulcro y fosas del período neolítico, que fueron trasladados al Museo de Historia de Barcelona. Otro hallazgo interesante en 2012 incluyó zanjas de viñedos, jarras cerámicas y estructuras de prensas de vino del siglo I y principios del siglo II.

El Futuro de Barcelona - Sagrera Alta Velocidad

El futuro de la estación de La Sagrera es convertirse en uno el principal nodo de transporte de Barcelona y un modelo de infraestructura moderna. La estación ocupará un espacio de 200,000 metros cuadrados transformándose en una área revitalizada con nuevas infraestructuras y mejor conectividad.

El proyecto también podría incluir la integración del monumental edificio de la antigua estación de mercancías, actualmente ocupado por oficinas de ADIF. Aunque el destino final de este edificio aún no está claro, su preservación y posible reutilización son temas de interés en el desarrollo del área.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Sección longitudinal y transversal de la futura estación Barcelona - Sagrera TAV. Fuente: ADIF

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Plano de la planta dedicada a vías de Alta Velocidad. Fuente: ADIF

 

La importancia del proyecto de nueva estación de La Sagrera no solo radica en su función como intercambiador de transporte, sino también en su capacidad para impulsar el desarrollo urbano de su entorno. Una vez finalizado todo el proyecto, el área verde resultante constituirá el mayor parque urbano de la ciudad, uniendo tres distritos distintos.

 

Fotografías de la estación de Barcelona - Sagrera

The Barcelona-La Sagrera station, also known as Sagrera | TAV, is located between the La Sagrera neighborhood in the Sant Andreu district of Barcelona and the Sant Martí district.

The Renfe/ADIF station at La Sagrera is a major project that promises to significantly transform Barcelona's transportation infrastructure. Despite the challenges and delays, the completion of the station will open new possibilities for mobility and urban development.

History of the Barcelona - Sagrera Freight Station

This future railway interchange has a rich history dating back to the early 20th century. Originally, the site housed an important freight station until the 1990s, when its service ceased and it was abandoned.

The freight station, inaugurated in 1922, played a crucial role in connecting Barcelona with Granollers, Girona, and Portbou, serving as a strategic point for railway commerce.

During its golden age, between 1964 and 1985, the station acted as a customs facility for goods entering and leaving Spain through Portbou, creating a true railway link with France.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Old La Sagrera Freight Station, no longer in use (2004)

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Old main building of the station

 

Present of the Barcelona - Sagrera Station

The new passenger station at La Sagrera is under construction. The aim is for it to become a major transportation hub, facilitating transfers between the metro (L4, L9, and L10), commuter trains (R1 and R2), medium-distance trains (R11), and high-speed trains.

However, the project has faced numerous challenges and delays. In June 2016, the works were suspended due to a corruption scandal involving one of the contracting companies. The works were later resumed, and the new station is expected to open to the public by the late 2020s.

During the construction works, numerous archaeological remains have been found, delaying progress. In 2011, a Roman thermal and wine-producing villa, as well as mosaics and paintings from the same period, were discovered. Later, a burial and graves from the Neolithic period were found and transferred to the Barcelona History Museum. Another interesting discovery in 2012 included vineyard trenches, ceramic jars, and wine press structures dating back to the 1st and early 2nd centuries.

The Future of Barcelona - Sagrera High-Speed

The future of La Sagrera station is to become one of Barcelona's main transportation hubs and a model of modern infrastructure. The station will occupy an area of 200,000 square meters, transforming into a revitalized area with new infrastructure and improved connectivity.

The project may also include the integration of the monumental building of the old freight station, currently occupied by ADIF offices. Although the final fate of this building is still unclear, its preservation and potential reuse are topics of interest in the area's development.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Longitudinal and cross section of the future Barcelona - Sagrera High-Speed station. Source: ADIF

 

Renfe / ADIF: Barcelona - Sagrera
Plan of the High-Speed track level. Source: ADIF

 

The importance of the new La Sagrera station project lies not only in its function as a transportation hub but also in its ability to drive urban development in its surroundings. Once the entire project is completed, the resulting green area will constitute the largest urban park in the city, connecting three different districts.

 

Photos of the Barcelona - Sagrera Station

Más información

 

Estaciones colaterales: