Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana

Inicio --> Renfe / ADIF Estaciones en Cataluña --> Estaciones en Barcelona Ciudad --> Barcelona - La Sagrera - Meridiana

 

Idioma / Language >


L'estació de La Sagrera-Meridiana va ser inaugurada oficialment el 20 de febrer de 2011.

Aquesta estació se situa a Barcelona, al districte de Sant Andreu, barri de La Sagrera, específicament sota l'avinguda Meridiana. Per aquest intercanviador circulen les línies R3, R4 i R12 de Rodalies de Catalunya. Aquest projecte va sorgir quan la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre va adjudicar la seva construcció a COMSA per un cost de 34 milions d'euros.

Abans de 2011, al subsòl existien dues estacions de Metro de Barcelona, una a cada costat del túnel, les quals s'unien entre si mitjançant unes escales que salvaven el túnel de Renfe/ADIF. Aquest túnel de Renfe/ADIF no tenia cap parada en aquest tram, sent una secció de túnel normal.

Per tant, la construcció del nou intercanviador va implicar la modificació de la rasant ferroviària del túnel original i l'extensió de l'estructura fins a assolir els 370 metres. Aquest procés va requerir interrompre el servei ferroviari durant cinc mesos.

El fet que l'estació estigui situada estratègicament entre els túnels de les línies L1 i L5 del metro de Barcelona, va facilitar un intercanvi eficient i ràpid entre diferents modes de transport.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Projecte de construcció de l'estació de Sagrera-Meridiana. A dalt la situació anterior, a baix l'estació ja acabada. Autor: ADIF

 

Característiques de l'estació Barcelona - La Sagrera - Meridiana

L'estació de La Sagrera-Meridiana és un intercanviador de gran magnitud a la zona nord de Barcelona. Permet la connexió entre diverses línies de metro i de rodalies, oferint un servei integral als usuaris de Barcelona i els seus voltants.

Disposa de dos accessos principals, ambdós ubicats a l'avinguda Meridiana, amb entrades des dels costats mar i muntanya, equipades amb escales fixes, escales mecàniques i ascensors. El vestíbul comú amb el metro facilita la compra de bitllets i l'accés a les diferents plataformes.

El nivell inferior de l'estació acull les dues vies generals i un andana central de 200 metres de longitud i 6,4 metres d'amplada. Aquest fet va ser molt criticat en el moment de la inauguració, ja que aquesta estretor no es correspon amb el volum de passatgers esperat. No obstant això, aquest fet es deu al fet que no hi ha més espai disponible, a menys que s'haguessin remodelat totalment les estacions del Metro de Barcelona, cosa que hauria disparat el pressupost.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Representació de l'estació, amb el traçat de Renfe/ADIF en groc. Autor: ADIF

 

Importància com a intercanviador

La Sagrera-Meridiana actualment connecta amb les línies L1, L5, L9 i L10 del metro, i en el futur es preveu la seva connexió amb la línia L4.

Amb la finalització de les línies L9 i L10, i la connexió amb la línia L4, s'estima que La Sagrera-Meridiana serà utilitzada diàriament per unes 120.000 persones, consolidant-se com l'estació amb major volum de passatgers a Catalunya.

Aquesta infraestructura no només és clau en la mobilitat dins de Barcelona, sinó que també beneficia als residents de localitats properes com el Vallès Occidental, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, entre d'altres.

Fotografies de l'estació de Barcelona La Sagrera-Meridiana


La estación de La Sagrera-Meridiana fue inaugurada oficialmente el 20 de febrero de 2011.

Esta estación se sitúa en Barcelona, en el distrito de Sant Andreu, barri de La Sagrera, específicamente bajo la avenida Meridiana. Por este intercanviador circulan las líneas R3, R4 y R12 de Rodalies de Catalunya. Este proyecto surgió cuando la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre adjudicó su construcción a COMSA por un coste de 34 millones de euros.

Antes de 2011, en el subsuelo existían dos estaciones de Metro de Barcelona, una a cada lado del túnel, las cuales se unían entre sí mediante unas escalera que sorteaban el túnel de Renfe/ADIF. Este túnel de Renfe/ADIF no tenía ninguna parada en este tramo siendo una sección de túnel normal.

Por lo tanto, la construcción del nuevo intercambiador implicó la modificación de la rasante ferroviaria del túnel original y la extensión de la estructura hasta alcanzar los 370 metros. Este proceso requirió interrumpir el servicio ferroviario durante cinco meses.

Al estar la estación situada estratégicamente entre los túneles de las líneas L1 y L5 del metro de Barcelona, se facilitó un intercambio eficiente y rápido entre diferentes modos de transporte.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Proyecto de construcción de la estación de Sagrera.Meridiana. Arriba la situación anterior, abajo la estación ya terminada. Autor: ADIF

 

Características de la estación Barcelona - La Sagrera - Meridiana

La estación de La Sagrera-Meridiana es un intercambiador de gran magnitud en la zona norte de Barcelona. Permite la conexión entre varias líneas de metro y de cercanías, ofreciendo un servicio integral a los usuarios de Barcelona y sus alrededores.

Dispone de dos accesos principales, ambos ubicados en la avenida Meridiana, con entradas desde los lados mar y montaña, equipadas con escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores. El vestíbulo común con el metro facilita la compra de billetes y el acceso a las diferentes plataformas.

El nivel inferior de la estación alberga las dos vías generales y un andén central de 200 metros de longitud y 6,4 metros de anchura. Este hecho fue muy criticado en el momento de la inauguración, ya que esta estrechez no se corresponde con el volumen de pasajeros esperado. No obstante, este hecho es debido a que no hay más espacio disponible, a no ser que se hubieran remodelado totalmente las estaciones del Metro de Barcelona, cosa que habría disparado el presupuesto.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Representación de la estación, con el trazado de Renfe/ADIF en amarillo. Autor: ADIF

 

Importancia como intercambiador

La Sagrera-Meridiana actualmente conecta con las líneas L1, L5, L9 y L10 del metro, y en el futuro se prevé su conexión con la línea L4.

Con la finalización de las líneas L9 y L10, y la conexión con la línea L4, se estima que La Sagrera-Meridiana será utilizada diariamente por unas 120,000 personas, consolidándose como la estación con mayor volumen de pasajeros en Cataluña.

Esta infraestructura no solo es clave en la movilidad dentro de Barcelona, sino que también beneficia a los residentes de localidades cercanas como el Vallès Occidental, Badalona y Santa Coloma de Gramenet, entre otras.

Fotografías de la estación de Barcelona La Sagrera-Meridiana


The La Sagrera-Meridiana station was officially inaugurated on February 20, 2011.

This station is located in Barcelona, in the district of Sant Andreu, La Sagrera neighborhood, specifically under the Meridiana Avenue. This interchange station is served by the R3, R4, and R12 lines of Rodalies de Catalunya. This project emerged when the State Society for Land Transport Infrastructure awarded its construction to COMSA at a cost of 34 million euros.

Before 2011, there were two Barcelona Metro stations underground, one on each side of the tunnel, which were connected by stairs that crossed the Renfe/ADIF tunnel. This Renfe/ADIF tunnel did not have any stops on this section, being just a regular tunnel segment.

Therefore, the construction of the new interchange involved modifying the original tunnel's gradient and extending the structure to reach 370 meters. This process required interrupting the rail service for five months.

Being strategically located between the tunnels of the L1 and L5 metro lines in Barcelona, the station facilitated efficient and quick interchange between different modes of transport.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Construction project of the Sagrera-Meridiana station. Above, the previous situation; below, the completed station. Author: ADIF

 

Characteristics of the Barcelona - La Sagrera - Meridiana station

The La Sagrera-Meridiana station is a large interchange in the northern area of Barcelona. It allows connections between various metro and commuter train lines, offering an integrated service to users in Barcelona and its surroundings.

It has two main entrances, both located on Meridiana Avenue, with entries from the sea and mountain sides, equipped with fixed stairs, escalators, and elevators. The common lobby with the metro facilitates ticket purchases and access to different platforms.

The station's lower level houses the two main tracks and a 200-meter-long and 6.4-meter-wide central platform. This feature was heavily criticized at the time of the inauguration, as this narrowness does not match the expected passenger volume. However, this is due to the lack of available space unless the Barcelona Metro stations were completely remodeled, which would have significantly increased the budget.

 

Renfe / ADIF: Barcelona - La Sagrera - Meridiana
Representation of the station, with the Renfe/ADIF layout in yellow. Author: ADIF

 

Importance as an interchange station

La Sagrera-Meridiana currently connects with the L1, L5, L9, and L10 metro lines, and in the future, it is expected to connect with the L4 line.

With the completion of the L9 and L10 lines and the connection to the L4 line, it is estimated that La Sagrera-Meridiana will be used daily by about 120,000 people, consolidating itself as the station with the highest passenger volume in Catalonia.

This infrastructure is not only key to mobility within Barcelona but also benefits residents of nearby locations such as Vallès Occidental, Badalona, and Santa Coloma de Gramenet, among others.

Photos of the Barcelona La Sagrera-Meridiana station

 

Más información

 

Estaciones colaterales: